Strona głównaZakres czynnościDokumentyFormularz kontaktowy
 

Kancelaria Notarialna
Barbara Borysiak


ul. Sienkiewicza 45
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Telefony:
tel. (22) 724-01-11
tel. (22) 755-42-33
tel./fax (22) 755-42-34
tel. kom. 609-052-700

e-mail:
kancelaria@notariusz-grodzisk.eu
borysiak@notariusz-grodzisk.eu
borysiak@notariusze.waw.pl

Strona internetowa:
www.notariusz-grodzisk.eu

Czynne:
poniedziałek, środa
od 9.00 do 18.00
wtorek, czwartek, piątek
od 9.00 - 17.00
inne godziny po wcześniejszym
uzgodnieniu

Lokalizacja na mapie:


Wyświetl większą mapę

 

Dokumenty


       Przed umówieniem terminu na dokonanie czynności notarialnej prosimy o kontakt w celu ustalenia listy niezbędnych dokumentów oraz rodzaju i zakresu czynności, która ma zostać dokonana.

       Wszelkie  dokumenty,  niezbędne  do  dokonania  czynności  notarialnej, powinny być dostarczone
do Kancelarii wcześniej w celu ich weryfikacji i analizy. Wcześniejsze ich sprawdzenie pozwoli ocenić, czy stanowią wystarczającą podstawę do sporządzenia czynności.

       W fazie przygotowania czynności dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać korzystając z faksu bądź e-maila. Należy jednak pamiętać o tym, że podczas wizyty w czasie której będzie dokonywana czynność, musicie Państwo przedłożyć oryginały wszystkich dokumentów.

       Prawidłowe przygotowanie wizyty w Kancelarii zaoszczędzi Państwa czas i usprawni całą procedurę, pozwoli na umówienie dogodnego terminu spotkania, a przede wszystkim pozwoli należycie zabezpieczyć prawa i słuszne interesy stron czynności notarialnej.

       Poniżej przedstawiamy wykaz podstawowych dokumentów wymaganych przy dokonywaniu czynności. Po zbadaniu treści dokumentów może zaistnieć potrzeba ich uzupełnienia, o czym zostaniecie Państwo poinformowani.


Zbycie nieruchomości

 1. aktualny odpis księgi wieczystej,
 2. dokument stanowiący podstawę nabycia np. akt notarialny, akt własności ziemi, prawomocne postanowienie sądu lub akt poświadczenia dziedziczenia (jeżeli nabycie nastąpiło w spadku wymagane jest zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego stwierdzające uregulowanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od spadków i darowizn),
 3. wypis z planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku takiego planu (urząd gminy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości),
 4. wypis z rejestru gruntów; jeżeli przedmiotem umowy jest jedna z działek objętych księgą wieczystą również wyrys z mapy ewidencyjnej stanowiący podstawę dokonania wpisów
  w księdze wieczystej,
 5. dane stron czynności (imiona i nazwiska, imiona rodziców, pesel, adres zamieszkania, nr oraz data wydania i ważności dowodu osobistego, a także nazwa organu wydającego, NIP, nr tel. kontaktowego).

Zbycie spółdzielczych własnościowych praw do lokali

 1. aktualne zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej z którego wynika, że zbywcy przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do zbywanego lokalu,
 2. dokument stanowiący podstawę nabycia np. akt notarialny, prawomocne postanowienie sądu lub akt poświadczenia dziedziczenia (jeżeli nabycie nastąpiło w spadku wymagane jest zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego stwierdzające uregulowanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od spadków i darowizn),
 3. aktualny odpis księgi wieczystej , jeżeli taka została założona,
 4. dane stron czynności (imiona i nazwiska, imiona rodziców, pesel, adres zamieszkania, nr oraz data wydania i ważności dowodu osobistego, a także nazwa organu wydającego, NIP, nr tel. kontaktowego).

Zbycie lokali stanowiących odrębna nieruchomość

 1. aktualny odpis księgi wieczystej,
 2. dokument stanowiący podstawę nabycia np. akt notarialny, prawomocne postanowienie sądu lub akt poświadczenia dziedziczenia (jeżeli nabycie nastąpiło w spadku wymagane jest zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego stwierdzające uregulowanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od spadków i darowizn),
 3. wypis z rejestru gruntów, budynków i lokali lub wypis z rejestru gruntów oraz wypis z kartoteki budynków i lokali,
 4. dane stron czynności (imiona i nazwiska, imiona rodziców, pesel, adres zamieszkania, nr oraz data wydania i ważności dowodu osobistego, a także nazwa organu wydającego, NIP, nr tel. kontaktowego).